Vår vision och verksamhetsidé

Där möten sker

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur¬arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
(Ur förskolans läroplan - LpFö 98/10):

Vi skapar världen tillsammans. Förskolan är en del av världen och i möten får vi perspektiv på hur tillvaron och världen kan förstås.

I våra förskolor vill vi skapa möten för att göra världen större. Genom att möta andra människor och få nya erfarenheter kan vi lära nytt om oss själva, om varandra och om världen.

Vi vill skapa möten för att göra världen mindre. Genom att möta andra människor och ta del av andras erfarenheter kan vi skapa närhet, tillit och få en ökad förståelse för demokrati.

Jag har möjligheter
Jag kan själv
Jag vill och kan lära
Jag får den tid jag behöver
Jag är jag. Jag är en människa
Jag har rätt att synas och höras
Jag blir bekräftad
Jag får bli till
Jag kan vara med
Jag blir tagen på allvar

I våra förskolor har barnen rätt att bli lyssnade på, möta medskapande pedagoger och möta utforskande och utmanande miljöer och material. (Ledningsdeklaration, kommunala förskolan Uppsala )

I våra förskolor har barnen rätt att möta pedagoger som
- är positiva, tillåtande, närvarande och inlyssnande- värdesätter glädjen
- har barnens bästa i fokus och ser varje barn och dess förmågor
- låter barnen tänka själva, fatta egna beslut, dra egna slutsatser och främjar deras tro på sig själva
- visar att alla tankar och känslor är tillåtna
- tillsammans med barnen skapar en verksamhet som intresserar dem och som utmanar dem i sina tankar och i sitt lärande
- tar aktiv del i leken och barnens utforskande
- värdesätter leken

Här vill jag vara
Jag kan välja
Jag får vara ifred
Jag kan prova, upptäcka och utforska
Jag får vara i spännande miljöer med spännande saker

Pedagogerna ansvarar för att erbjuda barnen lärmiljöer och aktiviteter som inspirerar till glädje, nyfikenhet, utforskande samt möten mellan barn-barn, barn-material och barn-pedagoger (Introduktionsmaterialet, kommunala förskolan, Uppsala)

I våra förskolor har barnen rätt att möta miljöer som
- är trygga och välkomnande och som inspirerar till möten i lek och utforskande
- är utmanande, varierande och föränderliga – både ute och inne
- lockar till lek och socialt samspel med andra
- låter varje barn vara delaktig utifrån sina förutsättningar

Jag har rätt att synas och höras
Jag blir tagen på allvar

Vi vill utgå från ett interkulturellt perspektiv där vi är medvetna om att vi tolkar världen utifrån våra egna erfarenheter och där vi med nyfikenhet och intresse möter andra

Vi vill möta varje barn och familj
- med värme och med ett respektfullt välkomnande
- med engagemang och ett positivt förhållningssätt
- med öppenhet inför att familjer är olika och så att vi tar tillvara på deras erfarenheter och kunskaper
- så att vi bjuder in till delaktighet och visar att deras tankar och åsikter om förskolan är viktiga för oss

 

Uppdaterad: