Verksamhet & pedagogik

Vår barnsyn:
Vi ser barn som sociala, nyfikna, kunskapssökande och aktiva i sitt lärande.
Varje barn är UNIKT och alla barn KAN.

Vår kunskapssyn:

 • Barn är kompetenta och de vill och kan lära sig.
 • Barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och delaktighet är grunden för inlärning.
 • Kunskap är en process. Barn ska ges tid och möjlighet att med alla sinnen utforska olika områden.
 • Barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna i en positiv och tillåtande miljö som stimulerar nyfikenhet och kreativitet.
 • Gemensamma upplevelser ger inspiration till att utforska mera.
 • I leken utvecklar och befäster barn sin kunskap, lär sig socialt samspel och utvecklar empati.

Vår pedagogroll:

 Vi vill ge alla barn förutsättningar att utvecklas genom att:

 • möta alla barn med respekt.
 • vara goda förebilder, uppmuntra och vara lyhörda.
 • försöka skapa en miljö där barnet får utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens.
 • ge utrymme för alla barn att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter.
 • ge barnet möjlighet att själv påverka och ha inflytande över sin dag på förskolan.
 • så långt det går försöka tillmötesgå barnets önskningar. Kanske inte just då, men inom greppbar tid för barnen.
 • uppmuntra barnens kreativitet och lust att lära.
 • bjuda in barnen i olika aktiviteter som väcker lust och nyfikenhet
 •  lyssna på barnens tankar och uppmuntra till dialog
 • lyssna aktivt och ge barnen medbestämmande
 • skapa tillfällen för barnen att ta demokratiska beslut.
 • förstärka det positiva
 • uppmuntra barnen att hjälpa varandra
 • vägleda barnen i att lösa konflikter och sätta gränser
 •  styra aktiviteterna utifrån barnens egna intressen
 • ställa frågor som är öppna och nyfikna, inga färdiga svar behöver finnas
 • ge barnen utrymme att följa en lärande process

Vi ser barn som sociala, nyfikna kunskapssökande och aktiva i sitt lärande. Varje barn är UNIKT och varje barn KAN.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik